Composer D.Pattammal Deity N/A N/A
Keerthana Pannirukaiyane padhamtharumeiyane Language -------
Raga rishabhapriya Thala Adi
LYRICS SECTION