Composer D.Pattammal Deity N/A N/A
Keerthana Maragadha mayilinil manaiyAliruvarudan Language -------
Raga gamanAshrama Thala Adi
LYRICS SECTION