Composer D.Pattammal Deity N/A N/A
Keerthana Maha thrupura sundhari Language -------
Raga jalArNavam Thala rUpakam
LYRICS SECTION