COMPOSITION KEYWORDS

Search          Reset
RAGA DEITY
Composition Deity Composer Raga Lyrics
ALavithA dhAv ghALI Panduranga Sant JanA bhAi jONpuri
AmhI jAvE kavaNyA Panduranga Sant JanA bhAi Z---
DhaLithA kAndithA Panduranga Sant JanA bhAi Z---
JanI jAy pANiyAsI Panduranga Sant JanA bhAi dEsh
JanI mhaNE pANdurangA Panduranga Sant JanA bhAi dEsh
JanI ukalithE vENI Panduranga Sant JanA bhAi kalyANa vasantham
JyAchA sakhA harI Panduranga Sant JanA bhAi sivaranjani
NAma vithobhAche gAvE Panduranga Sant JanA bhAi vasanth bAhAr
NAma vitObhAchE dhyAvE Panduranga Sant JanA bhAi hamIr KalyANi
nAmadEva kIrthana karI prEmaba Panduranga Sant JanA bhAi brindAvana sArangA
SanthabhAr paNdarIth Panduranga Sant JanA bhAi Z---
YEga yEga vitObhAyI Panduranga Sant JanA bhAi AbEri