COMPOSITION KEYWORDS

Search          Reset
RAGA DEITY
Composition Deity Composer Raga Lyrics
Adhi sankaragurum Guru - AdiSanakara N.Krishnaswami suddha dhanyAsi
Adipurath thuthitha N/A N.Krishnaswami shree
agara muthala N/A N.Krishnaswami nAmanArAyaNi
anandha nandhana N/A N.Krishnaswami hamsAnadham
anjaezhuthinai N/A N.Krishnaswami mAra ranjani
ayanam hariya N/A N.Krishnaswami mukhAri
bhajaray ramanaysam Guru - Ramana Maha N.Krishnaswami rAgamAlika
Bhavya sathguru N/A N.Krishnaswami gowda malhAr
gana veyendama N/A N.Krishnaswami surutti
gIthaminiayak kuzhilay N/A N.Krishnaswami Z---
gowriganesham N/A N.Krishnaswami gowri manOhari
kamala pathamalarinai N/A N.Krishnaswami hari kAmbhOji
kanthanay vandhanay N/A N.Krishnaswami sree ranjani
karunaranjani N/A N.Krishnaswami karNa ranjani
kayantham thiruyathey N/A N.Krishnaswami dEsh
mahesa dhanaya N/A N.Krishnaswami pUrNachandrika
mangala gowri N/A N.Krishnaswami suddha sArangi
marakatha mani N/A N.Krishnaswami Arabhi
namasthey N/A N.Krishnaswami shree
narayanan N/A N.Krishnaswami nArAyaNi