Search :


    STOTRA BY DEITY (Total Number of Stotra Listed in Our Site)
BALARAMA
(0)
CHANDIKESWARA
(0)
DEVI - ANGALA PARAMESWARI
(0)
DEVI - ANNAPURNESWARI
(0)
DEVI - PADMAVATHY
(0)
DEVI - PARVATHY
(0)
DEVI - RAKHUMAI
(0)
DEVI - RUGMINI
(0)
DEVI - SEETHA
(0)
DEVI - VISALAKSHI
(0)
GNANANANDA GIRI
(0)
GURU - KRISHNA PREMI
(0)
GURU - RAMANA MAHARSHI
(0)
GURU - SATHYA SAI BABA
(0)
GURU - SREEDHARA AYYAVAL
(0)
KALKI AVATHARA
(0)
MATHSYA AVATHARA
(0)
PARASURAMA AVATHARA
(0)
RIVER - GODAVARI
(0)
RIVER - NARMADA
(0)
RIVER - SARASWATHI
(0)
RIVER - SINDHU
(0)
RIVER - YAMUNA
(0)
SATHRUGNA
(0)
SUNDARESWARA
(0)
VAINATHEYA
(0)
VARAHA AVATHARA
(0)