Keerthanas

DASHBOARD

NUMBER OF COMPOSERS
FEATURED
NUMBER OF STOTRA
LISTED
NUMBER OF STOTRA
LISTED THAT
HAS LYRICS
NUMBER OF STOTRA
LISTED THAT
HAS AUDIOS
NUMBER OF STOTRA
LISTED THAT
HAS VIDEOS
69 257 218

STOTRA FEATURED

Stotra VINAYAKAR STUTHI Deity VINAYAKA
Composer ARUNAGIRINATHAR Category STUTHI MALA

Kaiththala niraikani appamodu avalpori Kappiya karimugan adipeni Katridum adiyavar buddhiyil uraibava karpagam enavinai kadidhegum Maththamum madhiyamum vaiththidum aranmagan marporu thiralbuya madhayanai maththala vayiranai uththami pudhalvanai ..