KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
edarkkO enmIdu God D.Pattammal karNAtaka sudha sA
kAmAkSi karuNAkari God Neela Ramamurthy karNAtaka sudha sA
ranganAthA pankaja God Rukmini Ramani karNAtaka sudha sA