Composer Dr.Satyakam Nagar Deity Siva Siva
Bhajan Nartan Sundar Natan Manohar Raga rEvathi
Language Sanskrit Thala Adi
LYRICS SECTION
VIDEOS